فیلتر 20اینچ جامبو کربن پودری درب پیچی cck

فیلتر 12 اینچ پست کربن گیاهی (کربن پودری) m

فیلتر 12 اینچ الیافی 5 میکرون شفاف m

فیلتر 11 اینچ مینرال (سنگ معدنی) تکومن ویتنام زرد

فیلتر 11 اینچ قلیایی تکومن ویتنام

فیلتر 11 اینچ پست کربن تکومن ویتنام سرو ته رنگ سبز

فیلتر 20 اینچ الیافی جامبو 5میکرون C.C.K

فیلتر 20 اینچ اسلیم کربن پودری 100 درصد گیاهی m